Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 13:00

Η ΕΕ δρομολογεί δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα για την τόνωση των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Πολιτικές & Πρωτοβουλίες της ΕΕ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο νέα «ετοιμοπαράδοτα», δηλαδή «έτοιμα προς χρήση» χρηματοδοτικά μέσα για τις επενδύσεις των ΕΔΕΤ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις νέες επιχειρήσεις και τους φορείς υλοποίησης έργων αστικής ανάπτυξης.

Κατά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων, όπως η παροχή δανείων, ιδίων κεφαλαίων και εγγυήσεων, σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.

Τα «έτοιμα προς χρήση» χρηματοοικονομικά μέσα, που συμμορφώνονται ήδη με τον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, σχεδιάστηκαν ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση κονδυλίων από την ανανεούμενη χρηματοδοτική στήριξη, αντί των παραδοσιακών επιδοτήσεων, και συνδυαστούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι.

Υπάρχουν ήδη τρία μέσα αυτού του είδους. Το δάνειο επιμερισμού δανειακού κινδύνου, με βάση τον καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πόρων, και ένα μέσο εγγυήσεων με ανώτατο όριο, στο οποίο το δημόσιο χρήμα ενεργεί ως εγγύηση κατά του κινδύνου αθέτησης εντός του χαρτοφυλακίου των δανείων της τράπεζας. Και τα δύο μέσα αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση στις ΜΜΕ. Το τρίτο μέσο είναι ένα δάνειο ανακαίνισης, για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα κατασκευής κατοικιών.

Σήμερα, η Επιτροπή δρομολογεί δύο νέα μέσα:

  • Τον Μηχανισμό συνεπένδυσης που παρέχει χρηματοδότηση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε ΜΜΕ. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να προσελκύσουν πρόσθετα κεφάλαια μέσω προγράμματος συλλογικών επενδύσεων, το οποίο θα το διαχειρίζεται ένας κύριος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 15 εκατομμύρια ευρώ ανά ΜΜΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013, η SAS JEREMIEστη γαλλική περιφέρεια Languedoc-Roussillon, για παράδειγμα ενός τέτοιου μηχανισμού συγχρηματοδότησης, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και να επενδύουν σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή.
  • Τα Ταμεία αστικής ανάπτυξης θα στηρίξουν βιώσιμα αστικά έργα, για παράδειγμα στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ή της ανάπλασης αστικών περιοχών. Τα έργα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και να αποτελούν μέρος μιαςολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ταμείου δανείων, το οποίο θα διαχειρίζεται χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με τους πόρους των ΕΔΕΤ και συνεισφορά τουλάχιστον 30 % από ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα τέτοιο ταμείο αστικής ανάπτυξης δημιουργήθηκε στο Pomorskie της Πολωνίας, κατά την περίοδο 2007-2013.

Ιστορικό

Τα χρηματοδοτικά μέσα, σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις, προσελκύουν περισσότερους ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους για να συμπληρώσουν την αρχική δημόσια χρηματοδότηση, και μπορούν να επανεπενδύονται επί αρκετούς κύκλους.

Το πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία, σαφήνεια και δυνατότητες για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων.

Αφενός, το πεδίο εφαρμογής για τη χρήση των εν λόγω μέσων έχει διευρυνθεί σε τομείς επενδύσεων που κυμαίνονται από την υποστήριξη των ΜΜΕ, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιώσιμες μεταφορές, την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το νέο πλαίσιο έφερε επίσης αυτά τα τα νέα τυποποιημένα, «έτοιμα προς χρήση» χρηματοοικονομικά μέσα, με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, και σχεδιασμένα για ταχεία ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερα των 20 δισεκατ. ευρώ από τα ΕΔΕΤ προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τα χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή παρέχει βοήθεια για τις διαχειριστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως μέσω της θέσπισης, στα τέλη Ιανουαρίου 2015, της διαδικτυακής πλατφόρμας «Fi-compass», σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει πρακτική τεχνογνωσία και μάθηση σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. 

Περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοδοτικά μέσα και πολιτική συνοχής:

Εκτελεστική πράξη για την ίδρυση των τριών πρώτων «έτοιμων προς χρήση» χρηματοοικονομικών μέσων για τις επενδύσεις των ΕΔΕΤ

Εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση των δύο νέων «έτοιμων προς χρήση» χρηματοοικονομικών μέσων

Παράρτημα

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...