Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013 12:26

Κείμενα ΕΕ Δεκέμβριος 2012

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Δεκέμβριο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Οδηγία 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για τη δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2012 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (ΠΓΕ)]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 

Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1212/2012 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 917/2004, (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΚ) αριθ. 748/2008, (ΕΚ) αριθ. 810/2008 και (ΕΚ) αριθ. 610/2009 όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών

2012/791/ΕΕ
Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2012, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/35/12 - Tempus IV - Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διεθνούς πανεπιστημιακές συνεργασίας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 - Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) - Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη, Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

Πρόκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/39/12 - MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κινηματογράφων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/44/12 - ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση - Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 για κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2013 του ειδικού προγράμματος «Ικανότητες» του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - OLAF/2012/D5/07 - Τεχνική υποστήριξη για την ανίχνευση της παρουσίας τσιγάρων και καπνού

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη»
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 - Δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2009-2013)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/25/12 - MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - Υποστήριξη της διεθνικής διανομής Ευρωπαϊκών ταινιών σύστημα - «Αυτόματης» υποστήριξης 2013

Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων - Ευρωπαϊκή Συνεργασία στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (COST)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2012 του προγράμματος υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, που αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EAC/S01/13 - Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» 2007-2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/38/12 - Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 - Υλοποίηση το 2013

Αποφάσεις / Συστάσεις

2012/757/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τροποποίηση της οδηγίας 2007/756/ΕΚ

2012/817/ΕΕ, Ευρατόμ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 90/185/Ευρατόμ, ΕΟΚ με την οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα να χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον φόρο επί της προστιθέμενης αξίας

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Απόφαση για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας μετά την ανάκληση της κοινοποίησης από το κράτος μέλος - Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα (Άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) - Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ - ανάκληση κοινοποίησης - Κρατική ενίσχυση C 21/09 - (πρώην N 105/08, N 168/08 & N 169/08) - Ελλάδα - Δημόσια χρηματοδότηση υποδομής και εξοπλισμού στον λιμένα Πειραιώς - τμήμα κοινοποιηθέν υπό τον αριθμό πρώην N 169/08

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 16:21

Παρακαλώ περιμένετε...