Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 09:32

Κείμενα ΕΕ Δεκέμβριος 2013

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Δεκέμβριο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2013 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, όσον αφορά ορισμένες οινολογικές πρακτικές και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά την εγγραφή των πρακτικών αυτών στα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1264/2013 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2013 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 
Οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1318/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1400/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (ΠΟΠ)]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος εργασιών 2013 στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2007-2013 [Απόφαση C(2013) 1029 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2013) 8744 της Επιτροπής]

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 2013 για επιχορηγήσεις στο πεδίο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) την περίοδο 2007-2013 [Απόφαση C(2013) 1675 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2013) 8755 της Επιτροπής]

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει των προγραμμάτων εργασίας 2014-2015 για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) «Ορίζοντας 2020» και του Προγράμματος Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) που συμπληρώνει το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 - EAC/S11/13 - Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA 24/13 - ICI πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση - Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας και της κατάρτισης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 για κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Hercule II/2013/Κατάρτιση

Αποφάσεις / Συστάσεις / Προπαρασκευαστικές Πράξεις

2013/724/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλης των πτηνών στην Κύπρο το 2013

2013/763/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

2013/767/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη διεξαγωγή διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση της απόφασης 2004/391/ΕΚ 

2013/771/ΕΕ

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ 

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) 

Κατάλογος εθνικών αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

Κατάλογος εθνικών αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...