Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013 09:32

Κείμενα ΕΕ Ιούνιος 2013

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Ιούνιο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίμων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, της πολιτικής μεταφορών, της ενέργειας, της φορολογίας, των στατιστικών, των διευρωπαϊκών δικτύων, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και των θεσμικών οργάνων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2013 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίμων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, της αλιείας, της πολιτικής μεταφορών, της ενέργειας, της φορολογίας, των στατιστικών, της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, καθώς και της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, λόγω της προσχώρησης της Κροατίας

Οδηγία 2013/15/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), όσον αφορά την ημερομηνία της εφαρμογής του

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (ΠΟΠ)]

Κανονισμός αριθ. 49 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και τους κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που χρησιμοποιούνται σε οχήματα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2013 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Κανονισμος (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 
Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει δύο νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του προγράμματός του για τη γνώση

Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων - Ευρωπαϊκή Συνεργασία στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (COST)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων IX-2014/01 - «Επιδοτήσεις για πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΙΧ-2014/02 - «Επιδοτήσεις για πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Τεχνική υποστήριξη για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ - «Υποστήριξη ερευνών»

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ «Τσιγάρα»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαíσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της ΕΚ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασιών του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης για το 2013

Αποφάσεις / Συστάσεις

2013/271/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/117/ΕΕ για τη δημιουργία καταλόγου σταδίων καθοριστικών αποφάσεων για την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος Galileo όσον αφορά τα κέντρα και τους σταθμούς εδάφους που πρόκειται να ανεγερθούν στο πλαίσιο των φάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης του προγράμματος 

2013/286/ΕΕ
Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2013, για τον ορισμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2017 στη Δανία και στην Κύπρο και για το έτος 2018 στη Μάλτα 

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Κρατική ενίσχυση - Ελληνική Δημοκρατία - Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.31155 (2013/C) (ex 2013/NN) (πρώην 2010/N) - Κρατική ενίσχυση προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ μέσω της ίδρυσης και της κεφαλαιοποίησης της ενδιάμεσης τράπεζας «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ» - Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...