Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012 09:47

Κείμενα ΕΕ Μάιος 2012

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Μάιο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2012, για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 385/2012 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2012, περί του δελτίου εκμεταλλεύσεως που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων αυτών

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2012 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH») 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 387/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες στη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 426/2012 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 423/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 435/2012 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2012, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - OLAF/2012/D5/02 - Τεχνική συνδρομή για χρήση εκ μέρους των εθνικών αρχών ειδικών ερευνητικών μεθόδων και μέσων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και τεχνική συνδρομή για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών οχημάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - OLAF/2012/D5/03 - Κατάρτιση, σεμινάρια και διασκέψεις - Νομικό μέρος

MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/17/12 - Υποστήριξη για τη δικτύωση των κινηματογραφικών αιθουσών που προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες - «Δίκτυο Κινηματογραφικών Αιθουσών»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/15/12 - Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» - Συστήματα υποστήριξης των νέων - Επιμέρους δράση 4.3 - Υποστήριξη της κινητικότητας των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαíσιο του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της ΕΚ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 - Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας - Ασκήσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας

MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/14/12 - Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κινηματογράφων

Αποφάσεις / Συστάσεις

2012/274/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2012, για τον καθορισμό του δεύτερου συνόλου περιφερειών στις οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

2012/276/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2012, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά προγράμματα 10 κρατών μελών (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, Σλοβενία και Φινλανδία) το 2012 για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 15:26

Παρακαλώ περιμένετε...