Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013 14:06

Κείμενα ΕΕ Μάρτιος 2013

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Μάρτιο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για την καταγραφή των εισαγωγών φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες και πλακίδια) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 174/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 195/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά καινοτομικές τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες

Οδηγία 2013/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 254/2013 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ENIAC Joint Undertaking

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Δεύτερος Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/10/13 - Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» - Δράση 3.2 - Νεολαία στον κόσμο: Συνεργασία με άλλες χώρες εκτός των γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Hercule II - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Κατάρτιση, σεμινάρια και διασκέψεις - Νομικό μέρος

Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων με βάση το πρόγραμμα εργασίας «Άνθρωποι» 2013 στα πλαίσια του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και παρουσίασης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ENIAC Joint Undertaking

Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EAC/S06/13 - Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/11/13 - Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» - Δράση 4.5 - Στήριξη δράσεων πληροφόρησης που απευθύνονται στους νέους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, καταλυτικές δράσεις, δράση θαλάσσιων αρτηριών, δράσεις αποφυγής της κυκλοφορίας και δράσεις κοινής εκμάθησης στο πλαίσιο του δευτέρου προγράμματος Marco Polo [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της -  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 1]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/09/13 - MEDIA 2007 - Υποστήριξη του βίντεο κατά παραγγελία και της ψηφιακής κινηματογραφικής διανομής

Αποφάσεις / Συστάσεις

2013/114/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον υπολογισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την οποία παρέχουν διαφορετικές τεχνολογίες αντλιών θερμότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2013/127/ΕΕ

Απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

2013/131/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2013, για την κατάρτιση του οδηγού για τους χρήστες που περιγράφει τα αναγκαία στάδια για τη συμμετοχή στο EMAS, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Κατευθυντήριες γραμμές, της 7ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...