Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 07:06

Προκήρυξη για υποβολή πρότασης «Ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εθνική Νομοθεσία - Επικαιρότητα


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

  • 1. την περίπτωση 3) της παραγράφου 2) του άρθρου 3 : Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, της από 12/07/2017 υπογραφείσας Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), όπου προβλέπεται και η συμμετοχή ενός ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
  • 2. την ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ενδιαφερόμενων,
  • 3. την ανάγκη ανάδειξης της προσφορότερης δυνατής υποψηφιότητας,
  • 4. την ανάγκη άμεσης σύστασης και συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να ορίσει έναν ειδικό εμπειρογνώμονα (φυσικό πρόσωπο) σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης που θα συμμετέχει στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή.

Ειδικότερα :

Ο ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α.   Εγκρίνει, μετά από ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της, την επενδυτική στρατηγική του ΤΑΔΥΜ καθώς και τις τροποποιήσεις της, καθώς και τα προϊόντα του ΤΑΔΥΜ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατόπιν πρότασης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

β.   Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα επιλογής Συνεργατών συμπεριλαμβανομένων των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών (Ε.Χ.Ο.), Αναδόχων, ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κλπ. Επίσης εγκρίνει τα σχέδια των Συμφωνιών που θα απαιτηθούν να συναφθούν για την υλοποίηση του ΤΑΔΥΜ και των προγραμμάτων του. Επίσης εγκρίνει τις δαπάνες που μνημονεύονται στο Άρθρο 2.2, και τις επαληθεύσεις που μνημονεύονται στο Άρθρο 4.

γ.   Εγκρίνει κάθε Σχέδιο Χρηματοοικονομικού Προϊόντος ή τυχόν τροποποιήσεις αυτού, κατόπιν σχετικής πρότασης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

δ.   Αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων του Ταμείου και εγκρίνει τον τρόπο οργάνωσης των πληρωμών, οι οποίες θα διενεργούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Ταμείου

ε.   Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταμείου και παρακολουθεί την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

στ.  Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή δηλώσεις γενικής φύσεως προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Ταμείου ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου.

ζ.    Εγκρίνει τον απολογισμό του κόστους διαχείρισης για το παρελθόν έτος.

η.   Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά την πρώτη συνεδρίασή της.

Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανώτατο όριο βαθμών

1

Καλή γνώση της Δυτικής Μακεδονίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, ειδικά σε θέματα επιχειρηματικότητας

1

2

Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και μεταδοτικότητα

2

3

Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη

2

4

Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά

1

5

Ποιοτική αξιολόγηση της ειδικής γνώσης και εμπειρίας

4

ΣΥΝΟΛΟ

10

Οι υπηρεσίες του ειδικού εμπειρογνώμονα θα παρέχονται αμισθί.

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής (έξοδα μετακίνησης, διαμονής κλπ.) θα καλύπτονται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ).

  • Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διανομή της Προκήρυξης - Παροχή Πληροφοριών 

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Φεσατίδου Νατάσα, Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, διεύθυνση : ΖΕΠ, 50131 Κοζάνη, τηλέφωνο : 2461052610-13, e-mail : info@pdm.gov.gr.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (www.pdm.gov.gr), (www.evekozani.gr), (www.ebef.gr), (www. Epimelitiriogrevenon.gr), (www. kastoriachamber.gr), (www.etean.gr) αντίστοιχα. 

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 15:26

Παρακαλώ περιμένετε...