Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 11:57

Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: η ΕΕ παρουσίασε σήμερα τα σχέδια της

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκά Νέα


Υλοποιώντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τα σχέδια της που θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις ΜΜΕ, τους ερευνητές και τις δημόσιες αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων με σκοπό τη στήριξη και τη διασύνδεση των εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η ανάπτυξη κοινών προτύπων σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα δίκτυα επικοινωνίας 5G ή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των σημερινών σχεδίων, η Επιτροπή θα προβεί στη δημιουργία ευρωπαϊκού νέφους το οποίο θα έχει ως πρώτο στόχο να παράσχει σε 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, τη διαχείριση, την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση μεγάλου όγκου ερευνητικών δεδομένων.

 Ψηφιοποίηση της βιομηχανίας

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή:

 • θα βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας διατηρώντας συνεχή διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ. Θα συσταθεί πλαίσιο διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία·
 • θα εστιάσει επενδύσεις στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ΕΕ και θα ενθαρρύνει σθεναρά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕκαι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·
 • θα επενδύσει 500 εκατ. ευρώ σε ένα πανενωσιακό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (κέντρων αριστείας στον τομέα της τεχνολογίας) όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και να δοκιμάζουν ψηφιακές καινοτομίες·
 • θα εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας για να ενισχύσει το διαδίκτυο των πραγμάτων, την προηγμένη μεταποίηση και τις τεχνολογίες σε έξυπνες πόλεις και κατοικίες, σε συνδεδεμένα αυτοκίνητα ή στις υπηρεσίες κινητής υγείας·
 • θα θεσπίσει μελλοντικά βιώσιμη νομοθεσία η οποία θα στηρίξει την ελεύθερη ροή δεδομένων και θα διασαφηνίσει την κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από αισθητήρες και έξυπνες συσκευές. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τους κανόνες για την ασφάλεια και την ευθύνη των αυτόνομων συστημάτων·
 • θα παρουσιάσει ενωσιακό θεματολόγιο δεξιοτήτων το οποίο θα βοηθήσει να παρασχεθούν στους ανθρώπους οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας στην ψηφιακή εποχή.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (δελτίο Τύπου) εντάσσεται επίσης σε αυτήν τη δέσμη και θα βοηθήσει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία.

Σε γενικές γραμμές, τα σημερινά σχέδια αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 50 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. 

Πρότυπα προτεραιότητας για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας

Στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές -όπως, μεταξύ άλλων, τηλέφωνα, υπολογιστές και αισθητήρες- θα πρέπει να επικοινωνούν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τη χώρα προέλευσής τους. Γι' αυτό χρειάζονται μια κοινή γλώσσα: τα πρότυπα.

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η διαδικασία καθορισμού προτύπων με τους εξής τρόπους:

 • εστίαση σε πέντε τομείς προτεραιότητας, όταν ζητείται από τη βιομηχανία και τους φορείς τυποποίησης να επεξεργαστούν πρότυπα. Οι εν λόγω τομείς είναι οι ακόλουθοι: 5G, υπολογιστικό νέφος, διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνολογίες δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
 • συγχρηματοδότηση των δοκιμών και πειραματισμός με τεχνολογίες για την επιτάχυνση του καθορισμού προτύπων, μεταξύ άλλων και σε σχετικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι θα διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή των προτύπων για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αυτή η ταχύτερη, πιο εστιασμένη προσέγγιση θα επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών όπως τα έξυπνα δίκτυα, οι υπηρεσίες κινητής υγείας, τα συνδεδεμένα οχήματα και άλλοι κλάδοι. Η ΕΕ σχεδιάζει να στηρίξει τη συμμετοχή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στις διεθνείς αποφάσεις τυποποίησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες συμβάλλουν σε παγκόσμιες λύσεις. 

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην επωφελούνται πλήρως από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να είναι αδιάλειπτα διαθέσιμες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σημερινό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και θα καταστήσει την ΕΕ καλύτερο μέρος όχι μόνο για να ζει κανείς, αλλά και για να εργάζεται και να επενδύει.

Η Επιτροπή πρότεινε 20 μέτρα που θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του 2017. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

 • θα δημιουργήσει ενιαία ψηφιακή πύλη που θα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο·
 • θα διασυνδέσει όλα τα μητρώα επιχειρήσεων και τα μητρώα αφερεγγυότητας και θα τα συνδέσει με τη δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία θα μετατραπεί σε υπηρεσία μίας στάσης·
 • θα εκπονήσει πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τις διοικήσεις, το οποίο θα εφαρμόζει την αρχή «μόνον άπαξ»για τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφα στις δημόσιες αρχές μόνο μίας χώρας της ΕΕ, ακόμη και αν ασκούν δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·
 • θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας όπως ηλεκτρονικές συνταγές και φακέλους ασθενών·
 • θα επισπεύσει τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στις δημόσιες συμβάσεις.

Αναλυτικότερα εδώ

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...