enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 16:08

Ευρωπαική Επιτροπή: Διαβούλευση για την Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Γεωργικό Τομέα

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Πολιτικές & Πρωτοβουλίες της ΕΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για κρατικές ενισχύσεις Η εν λόγω διαβούλευση απευθύνεται σε

1. Δημόσιες αρχές αρμόδιες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ· 2. Δικαιούχοι ενισχύσεων στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές· 3. Οργανώσεις γεωργών και δασοκόμων· 4. Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορά η γεωργική πολιτική, όπως ενώσεις στον γεωργικό τομέα, κατάντη βιομηχανίες, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με γεωργικά, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα διακυβέρνησης ή αγροτικά θέματα, σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες, ομάδες προβληματισμού, εταιρείες συμβούλων· 5. Ευρύ κοινό: ιδιώτες και οργανώσεις που επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας τις απόψεις τους ως πολίτες.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια στήριξη αποκτούν πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, η Συνθήκη απαγορεύει γενικά τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως για λόγους οικονομικής ανάπτυξης ή ανεπάρκειας της αγοράς. Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αξιολογεί την κοινοποιηθείσα ενίσχυση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει απόφαση για την έγκρισή της. Ωστόσο, για να απλουστευθούν οι διαδικασίες για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης («κανονισμοί περί απαλλαγής κατά κατηγορία»).

Αποτέλεσμα εικόνας για κρατικές ενισχύσεις αγροτικός τομέας

Ειδικό πλαίσιο για τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων έχει θεσπιστεί για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις και κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία. Ωστόσο, τα δύο αυτά μέσα θα λήξουν στα τέλη του 2020 και θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέες κατευθυντήριες γραμμές και από έναν νέο κανονισμό για την περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση των επιδόσεων των ισχυόντων κανόνων και θα εκπονήσει εκτίμηση επιπτώσεων για την προετοιμασία του μελλοντικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στρατηγική διαβούλευσης που συνδέεται με τη διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη συγκέντρωση, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις επιδόσεις των ισχυόντων κανόνων και τον πιθανό σχεδιασμό των μελλοντικών κανόνων. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα θα τροφοδοτήσει τόσο την αξιολόγηση όσο και την εκτίμηση επιπτώσεων.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ' αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο Εάν δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, επικοινωνήστε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση AGRI-STATE-AIDS-CONSULTATION@ec.europa.eu

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε ορισμένες ή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων: 26 Απρίλιος 2019 - 19 Ιούλιος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023 14:05

Παρακαλώ περιμένετε...