Υπηρεσίες

Ενημέρωση και συμβουλές σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών

Ενίοτε είναι δύσκολο οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στη νομοθεσία και στα προγράμματα ή στις πολιτικές της ΕΕ. Το δίκτυο παρέχει τα σχετικά στοιχεία και ενημερώνει κάθε εταιρεία για τις πιθανές συνέπειες.

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση

Πολύ συχνά, οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη γνώση των πολλών και ποικίλων ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης (από περιφερειακά, κοινωνικά, ερευνητικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα) από την οποία θα μπορούσαν ίσως να επωφεληθούν. Το δίκτυο αποσκοπεί στο να καλύψει αυτό το κενό γνώσης και να διασφαλίσει ότι τόσο οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και οι κοινοπραξίες θα γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να δώσει έναυσμα για νέες ιδέες και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, καθώς δίνει το κίνητρο στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέραν του αρχικού τους ορίζοντα. Το δίκτυο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτού του είδους σχέσεων και να  καλλιεργήσει πιθανές συνεργασίες.

Οργάνωση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ

Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο ευρωπαϊκών ΜΜΕ θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται στον τομέα των διασυνοριακών συναλλαγών και επενδύσεων αν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης. Το δίκτυο θα οργανώνει ατομικές συναντήσεις για εξεύρεση αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Όλα τα αιτήματα είναι εμπιστευτικά. Τα βασικά στοιχεία των πιθανών συνεργασιών φυλάσσονται σε μια βάση δεδομένων επιχειρηματικών συνεργασιών, δημοσιοποιούνται ευρέως και είναι άμεσα προσπελάσιμα.

Προώθηση της καινοτομίας

Προκειμένου να μετατραπεί πιο εύκολα η καινοτομία σε εμπορική επιτυχία, το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ, ιδίως στα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, να γίνουν πιο καινοτόμες. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται είτε σε υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Europe INNOVA και το PRO-INNO Europe είτε σε προγράμματα που προωθούν τα κράτη μέλη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ή σε προγράμματα ανταλλαγής ορθών  πρακτικών με συναφείς επιχειρήσεις.

Διεθνοποίηση

Ούτε μία στις δέκα ΜΜΕ δεν δραστηριοποιείται εκτός των εθνικών συνόρων, παρά την κατάργηση των εθνικών περιορισμών και τις ευκαιρίες που μπορούν να βρουν εταιρείες με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ειδικές αγορές.  Αξιοποιώντας τα υπάρχοντα σημεία επαφής, το δίκτυο μπορεί να παράσχει  εξειδικευμένες συμβουλές σε εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δράση τους σε άλλες χώρες, όχι μόνον εντός της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής.

Παροχή ανατροφοδότησης

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει το δίκτυο ώστε να λαμβάνει σε τακτική βάση ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι  πολιτικές που χαράζει και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και δεν θα δημιουργούν περιττή γραφειοκρατία που θα μπορούσε να θίξει την ανταγωνιστικότητα και το καινοτόμο δυναμικό των επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες : Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Επιχειρηματικές Συνεργασίες - Business Cooperation

Η βάση επιχειρηματικών συνεργασιών (Business Cooperation Database) βοηθά τις επιχειρήσεις στην εύρεση συνεργατών και στην προώθηση προϊόντων εντός και εκτός Ευρώπης.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Περιοχή μελών - Εγγραφή στο Newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε στο newsletter

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013 09:38

Παρακαλώ περιμένετε...