enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 15:30

Εργαλεία και βάσεις δεδομένων για να έχετε, καθημερινά, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Εσωτερική Αγορά - SME Feedback


Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών ή την εκτέλεση έργων. Ως επιχείρηση καταχωριμένη στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Για να ισχύουν ισότιμοι όροι για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί έχουν μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες και ισχύουν για διαγωνισμούς χρηματικής αξίας υψηλότερης ενός καθορισμένου ποσού (βλέπε ιστοσελίδα Your Europe). Αυτοί οι διαγωνισμοί "υψηλότερης αξίας" παρουσιάζουν κατά τεκμήριο διασυνοριακό ενδιαφέρον με άλλα λόγια, η αξία του διαγωνισμού είναι σημαντικό κίνητρο για μια επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό στο εξωτερικό.

Για διαγωνισμούς χαμηλότερης αξίας ισχύουν εθνικοί κανόνες (οι οποίοι ωστόσο πρέπει να τηρούν τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ). Οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς αξίας μικρότερης των κατώτατων ορίων μπορούν να απλουστευθούν σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε επίπεδο ΕΕ.

Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

  • Σε τι χρησιμεύει η TED;

Η TED παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πέραν αυτών.

Κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, δημοσιεύονται στην TED 1.700 νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με κάθε έγγραφο δημόσιας σύμβασης δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των οργάνων της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις γλώσσες.

Γιατί πρέπει να εγγραφώ στη βάση TED;

  • Για να διαμορφώσετε τα προφίλ αναζήτησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  • Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τα δικά σας προφίλ αναζήτησης.

Για να εξατομικεύσετε τις τροφοδοσίες RSS για τους  ιστοτόπους σας και τα προγράμματα ανάγνωσης RSS.

eNotices

Μέσω των eNotices έχετε πρόσβαση σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ. Η εν λόγω υπηρεσία είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να κινείστε σε ένα εξατομικευμένο περιβάλλον, συντομεύοντας το χρόνο εργασίας σας καθώς και τη διαδικασία δημοσίευσης των προκηρύξεων σας. Οι eNotices σας βοηθούν επίσης να ελέγξετε τα πιθανά λάθη των προκηρύξεων και τη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες της ΕΕ, οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικότερα εδώ

eSender: Αποστολή ηλεκτρονικών προκηρύξεων

Οι ηλεκτρονικές προκηρύξεις εξασφαλίζουν ταχύτητα και ακρίβεια Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών μετά την παραλαβή τους από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Εν αντιθέσει, για τη δημοσίευση προκηρύξεων που αποστέλλονται μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 12 ημέρες.

Διαβάσετε Πώς μπορεί κάποιος να γίνει eSender της TED για να πληροφορηθείτε σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία προεπιλογής.

eTendering: Έγγραφα υποβολής προσφορών για προκηρύξεις διαγωνισμών της ΕΕ

Στη βάση δεδομένων TED οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων φέρουν συγκεκριμένους αριθμητικούς κωδικούς. Οι κωδικοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το οποίο αποτελείται από 2 μέρη:

  • το κύριο μέρος, ένας 8ψήφιος κωδικός, που παραπέμπει στις διάφορες δραστηριότητες
  • το συμπληρωματικό μέρος, που εξειδικεύει περισσότερο την κατηγορία των υπηρεσιών ή των αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Για την αντιστοιχία μεταξύ CVP και άλλων ονοματολογιών, συμβουλευτείτε τον πίνακα αντιστοιχίας [5 MB].

eCertis

Αυτό το εργαλείο πληροφόρησης σας βοηθά να εντοπίζετε τα διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στην Τουρκία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Πρόκειται για εργαλείο αναφοράς το οποίο βασίζεται σε δεδομένα που παρέχουν οι δημόσιες αρχές των διάφορων χωρών, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παροχής νομικών συμβουλών.

Αναφορά παρατυπιών

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό για δημόσια σύμβαση και πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Διαδικασία προφυγής

Οποιοσδήποτε έχει υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για όλη τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν να ασκήσετε κατ' αρχάς προσφυγή στη δημόσια αρχή που διεξήγαγε τη διαδικασία - στην περίπτωση αυτή, η άσκηση της εν λόγω προσφυγής συνεπάγεται την άμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Αν η εξέταση της προσφυγής σας ανατεθεί σε ανεξάρτητο όργανο, η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

Αναλυτικότερα εδώ

 

 

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 13:18

Παρακαλώ περιμένετε...