enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 15:55

Η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε νέα έργα του προγράμματος LIFE για την προώθηση μιας πράσινης και κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Περιβάλλον


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 101,2 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε εννέα κράτη μέλη, τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε μια βιώσιμη οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα. Τα έργα αυτά βρίσκονται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

Αποτέλεσμα εικόνας για LIFE projects EU 2020Τα ολοκληρωμένα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με συντονισμένο τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, προσελκύοντας χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, και από ιδιώτες επενδυτές.

Η επένδυση του προγράμματος LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ συμπληρωματικών πόρων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα γεωργικά, τα περιφερειακά και τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Τα έργα θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και την προστασία οικοσυστημάτων και ειδών από τα οποία εξαρτιόμαστε όλοι, στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

Αντίκτυπος στην πράξη

Προστασία της φύσης: Ολοκληρωμένα έργα στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κύπρο θα συμβάλουν στην προστασία της φύσης της Ευρώπης και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000. Θα επωφεληθούν πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη: από τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις παράκτιες περιοχές και τους τυρφώνες, έως τους επικονιαστές. Οι οικότοποι αυτοί χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμες καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα.

 • Διαχείριση αποβλήτων: Ένα έργο στην Ελλάδα θα προαγάγει την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, μειώνοντας την ποσότητα αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θα αναπτυχθούν νέοι δείκτες και πρότυπα για τα απόβλητα που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας.

  Όπως επισημαίνει η Κομισιόν μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (σχεδόν 80 % το 2017). Το έργο LIFE θα μειώσει αυτό το ποσοστό, προάγοντας την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους μέσα από σειρά μέτρων. Στα μέτρα αυτά, εκτός από την πλατφόρμα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, περιλαμβάνονται:

  Σύστημα «πληρωμής κατά την απόρριψη» (Pay as you throw). Θα εφαρμοστεί στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που αριθμεί 48.000 κατοίκους.

  Φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και ένα πάρκο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης που θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, δωρεές και κοινή χρήση προϊόντων.

  Τρία «Πράσινα Κέντρα» (ένα στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα) για τη βελτίωση των ποσοστών συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Κάθε ένα από αυτά θα εξυπηρετεί 100.000 κατοίκους και εκτιμάται ότι τα απόβλητα που θα συλλέγονται για επανάχρηση και ανακύκλωση θα φθάσουν σε 8.250 τόνους και για προετοιμασία επανάχρησης σε 1.650 τόνους.

  Πέντε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων θα εγκατασταθούν σε τέσσερα νησιά και μία ορεινή περιοχή, αυξάνοντας κατά τουλάχιστον 55 % την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Από αυτά προβλέπεται η δημιουργία 94 θέσεων εργασίας.

Ποιότητα του αέρα: Η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE θα βοηθήσει τη Σλοβακία να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας την έκθεση του πληθυσμού σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Η γειτονική Τσεχία, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα ποιότητας του αέρα, θα επωφεληθεί επίσης.

Ύδατα: Τα ολοκληρωμένα έργα σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού θα προστατεύσουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων σε ποταμούς και λίμνες της Ιρλανδίας και της Λετονίας, ώστε αυτές οι χώρες να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τα έργα θα ενσωματώσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πολεοδομικό σχεδιασμό και σε άλλους τομείς πολιτικής στην Ισπανία, ενώ θα αναπτύξουν και την προσαρμοστική ικανότητα στη Γαλλία με τη χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Επίσης, στη Γαλλία, ένα ολοκληρωμένο έργο θα συμβάλει στο να καλυφθούν σημαντικά κενά γνώσης στον τομέα αυτό και στο να ενσωματωθούν στο γενικό πλαίσιο τα πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Περιγραφές και των 10 έργων παρατίθενται στο Q&A.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5 400 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1 100 έργα. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE καθιερώθηκαν το 2014 ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60 % η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE.

Για περισσότερες πληροφορίες

Q&A

LIFE - Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023 14:05

Παρακαλώ περιμένετε...