enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 15:36

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Συμβουλίου της ΕΕ για ασκούμενους και ασκούμενες με αναπηρία

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκά Νέα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

ANKO

Enterprise Europe Network

Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκά Νέα


Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) της Ευρωπαικής Ενωσης εξασφαλίζει 4-6 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε πολίτες της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έστω να φοιτούν στο τρίτο έτος (ή ισοδύναμο) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπονται δύο περίοδοι πρακτικής άσκησης, καθεμία από τις οποίες διαρκεί πέντε μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30ή Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των τομέων

Οι υποψήφιοι/-ες με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και για άλλους τύπους πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 • Αιτήσεις: η διαδικασία υποβολής έχει ανοίξει

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δείτε το πλαίσιο «Αιτήσεις» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε επίσημο έγγραφο εκδοθέν από εθνική αρχή ή από οποιονδήποτε διαπιστευμένο φορέα που να επιβεβαιώνει την αναπηρία σας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες (επίπεδο C του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα).

Εάν χρειάζεστε ειδικές διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λόγω αναπηρίας, επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: traineeships@consilium.europa.eu

Τι περιλαμβάνει η πρακτική άσκηση;

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι καθημερινές εργασίες σας θα αντιστοιχούν γενικά στα καθήκοντα που εκτελούν οι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως:

 • προετοιμασία συνεδριάσεων και σύνταξη πρακτικών
 • παρακολούθηση συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου και της ΕΜΑ (Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην ΕΕ)
 • έρευνα για συγκεκριμένα έργα
 • μετάφραση εγγράφων
 • συγκέντρωση εγγράφων τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων
 • Οι ασκούμενοι και οι ασκούμενες θα προσκληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις και διασκέψεις σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Εύλογες προσαρμογές

Οι εύλογες προσαρμογές επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να εκτελούν την εργασία τους σε ισότιμη βάση με το υπόλοιπα μέλη του προσωπικού. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές, εκτός εάν τα σχετικά μέτρα συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.

Στη ΓΓΣ, οι εύλογες προσαρμογές μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή ή την τροποποίηση εξοπλισμού ή τεχνικών συσκευών, την προσαρμογή πολιτικών ή πρακτικών κ.λπ. Δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κάθε αναγκαία προσαρμογή εξετάζεται κατά περίπτωση.

Για να ζητήσετε εύλογες προσαρμογές, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση reasonable.accommodation@consilium.europa.eu αφού υποβάλετε την αίτησή σας. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να περιγράφει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της ανάγκης εξυπηρέτησής σας. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό υποψήφιου/-ας που λάβατε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Το αίτημά σας για παροχή εύλογων προσαρμογών διεκπεραιώνεται από το Γραφείο Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και δεν κοινοποιείται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Παρακαλείστε να ενημερώνετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θεωρείται δε ως ο τόπος από τον οποίο προσλαμβάνεστε.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καταλήγουν συχνά στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), συνεπώς ελέγχετε τακτικά τον φάκελο αυτό για εισερχόμενα μηνύματα με αποστολέα το «Βureau de Stages» ή «Traineeship».

Τι θα χρειαστείτε εάν επιλεγείτε;

 • ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας
 • αντίγραφο των πτυχίων σας ή άλλων επίσημων πιστοποιητικών
 • εφόσον χρειάζεται, αποδεικτικό της επαγγελματικής σας πείρας
 • αποδεικτικό ή τεκμηριωμένη δήλωση για τη γνώση των γλωσσών που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας

Διαδικασία επιλογής

Τα άτομα που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ τα άτομα που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Ιούνιο.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα γίνετε δεκτοί/-ές. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης προς υπογραφή.

Εάν δεν επιλεγείτε

Τα άτομα που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.

 • Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

traineeships@consilium.europa.eu
+32 22813677


ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

 

 


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 11:08

Παρακαλώ περιμένετε...