Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 16:11

Στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2019 - Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τα calls των Μεταφορών του Ορίζοντα 2020

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network δημοσίευσε τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής, στο εν λόγω πρόγραμμα, για τη χρονική περίοδο 2014-2019 στις θεματικές:

 • Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
 • Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
 • Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
 • Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
 • Θεματική περιοχή «Διάστημα»
 • Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Στόχος κάθε αναφοράς είναι η παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στις προκηρύξεις καθεμιάς από τις έξι θεματικές περιοχές για την περίοδο 2014-2019 και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Όλες οι αναφορές στηρίζονται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακολουθούν τα σημαντικότερα ευρήματα ανά θεματική κατηγορία.

Κοινωνική πρόκληση 2 «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»:

 • οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με €63,5 εκατομμύρια σε 146 έργα, ποσό που αντιστοιχεί σε 257 ελληνικές συμμετοχές από 110 φορείς, εκ των οποίων οι 63 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα (55%)
 • αρκετά υψηλή μέση χρηματοδότηση σε ότι αφορά τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά
 • οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θεματικά πεδία με τις περισσότερες ελληνικές συμμετοχές είναι αυτά που αφορούν τη δημιουργία ανθεκτικότερων και αποτελεσματικότερων αλυσίδων αξίας, την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και τα βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων.

Κοινωνική πρόκληση 4 «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»:

 • οι ελληνικοί φορείς έλαβαν €75 εκατομμύρια σε 138 έργα, ποσό που αντιστοιχεί σε 257 συμμετοχές προερχόμενες από 106 φορείς
 • σχεδόν το 40% των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς, εκ των οποίων το ήμισυ είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • σημαντικός είναι ο αριθμός των έργων με Έλληνα συντονιστή (25 έργα)
 • οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία
 • το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό που αφορά στις «Εναέριες μεταφορές» (Aviation)

Κοινωνική πρόκληση 5 «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»:

 • οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με €60 εκατομμύρια σε 101 έργα, ποσό που αντιστοιχεί σε 201 ελληνικές συμμετοχές από 101 φορείς
 • σημαντικό είναι το ποσοστό των ιδιωτικών φορέων (31%) στο σύνολο των φορέων που συμμετείχαν
 • αρκετά υψηλή μέση χρηματοδότηση ανά ιδιωτικό φορέα σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
 • η περιφέρεια με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική (περίπου 66%) και ακολουθούν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή εστιάζει πρωτίστως σε θεματικά πεδία που αφορούν την κυκλική οικονομία, τις πρώτες ύλες, το νερό και την κλιματική αλλαγή.

Κοινωνική πρόκληση 7 «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»:

 • οι φορείς από την Ελλάδα προσέλκυσαν €104 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 275 ελληνικές συμμετοχές από 96 φορείς, εκ των οποίων οι 56 είναι ιδιωτικοί οργανισμοί
 • Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο αριθμός των έργων με Έλληνα συντονιστή (31 έργα)
 • Αξιοσημείωτη είναι η συνολική επίδοση της Ελλάδας σε αυτή τη θεματική, καθώς κατατάσσεται 3η στη συνολική χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών φορέων και 5η ως προς τον αριθμό συμμετοχών
 • Ιδιαίτερα μεγάλη η ελληνική συμμετοχή σε επιλέξιμες προτάσεις (43,46%), γεγονός που δείχνει τόσο το έντονο ενδιαφέρον τους για τη θεματική περιοχή της «Ασφάλειας» όσο και την ισχυρή δικτύωσή τους
 • Το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο της ελληνικής συμμετοχής είναι αυτό που αφορά στην «Κυβερνοασφάλεια» (Digital security)
 • Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Θεματική περιοχή «Διάστημα»:

 • οι ελληνικοί φορείς έλαβαν €16 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 70 συμμετοχές από 43 φορείς, εκ των οποίων οι 21 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • σχεδόν στο 20% των έργων που συμβασιοποιήθηκαν υπάρχει ελληνική συμμετοχή
 • Tο πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό που αφορά την «Παρατήρηση της Γης» (Earth Observation) μέσω του συστήματος δορυφόρων Copernicus, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 43% των συμμετοχών και το 55% της χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο
 • και στη θεματική αυτή οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»:

 • οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με €103 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 255 ελληνικές συμμετοχές από 98 φορείς
 • σημαντική η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (91 συμμετοχές), ενώ σχεδόν το 30% των έργων που τελικά χρηματοδοτήθηκαν στην εν λόγω θεματική έχουν ελληνική συμμετοχή
 • η μέση χρηματοδότηση ανά συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα την περίοδο 2014–2019 είναι υψηλότερη του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου
 • το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό που αφορά στα «Εργοστάσια του μέλλοντος» (Factories of the Future)
 • οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα.
Δείτε εδώ όλα τα στατιστικά online.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τα calls των Μεταφορών του Ορίζοντα 2020

Νέο deadline: 28 Απριλίου, ώρα 17.00 (Βρυξελλών) για τα calls των Μεταφορών: H2020-DT-ART-2018-2019-2020, H2020-LC-BAT-2019-2020, H2020-LC-GV-2018-2019-2020, H2020-MG-2018-2019-2020.

Δείτε εδώ όλες τις επικαιροποιήσεις  των προκηρύξεων.

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Επιστροφή στο αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 10:28

Παρακαλώ περιμένετε...