Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 12:52

Αποδέσμευση χρηματοδότησης ύψους 8 δισ. ευρώ από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την ενίσχυση 100.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεσμεύσει 1 δισ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ειδικές εγγυήσεις για να δοθούν κίνητρα σε τράπεζες και σε άλλους δανειοδότες να παράσχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, για εκτιμώμενη διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση εκπληρώνει τη δέσμευση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου για άμεση ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σοβαρά, με χρήματα που μπορούν να εισρεύσουν ήδη από τον Απρίλιο. Αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο όμιλος της ΕΤΕπ στις 16 Μαρτίου με σκοπό την ταχεία κινητοποίηση στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.

Μία από τις άμεσες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού είναι η αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας που πλήττει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι συνήθως αυτές που πλήττονται περισσότερο σε μια κρίση και είναι σημαντικό να τους παρασχεθεί επαρκής ρευστότητα, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση. Ωστόσο, σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας οι τράπεζες δεν έχουν κίνητρα να δανείσουν χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της απότομης αύξησης του διαφαινόμενου κινδύνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται εγγυήσεις της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των δανείων. Το ΕΤΕ προσφέρει εφεξής στην αγορά ειδικές εγγυήσεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ για την ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Το ποσό του 1 δισ. EUR που αποδεσμεύτηκε από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγύησης δανείων του προγράμματος COSME, καθώς και από τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων InnovFin στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», παρέχει στο ΕΤΕ τη δυνατότητα να χορηγήσει εγγυήσεις ύψους 2,2 δισ. EUR σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αποδεσμεύοντας διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR. Οι εγγυήσεις θα χορηγηθούν μέσω του ΕΤΕ στην αγορά, μέσω της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε απευθυνόμενη σε πολλές εκατοντάδες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται τράπεζες και εναλλακτικοί δανειοδότες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των εγγυήσεων αυτών θα είναι τα εξής:

  • απλουστευμένη και ταχύτερη πρόσβαση στην εγγύηση του ΕΤΕ,
  • υψηλότερη κάλυψη κινδύνου — έως το 80 % των δυνητικών ζημιών για τα μεμονωμένα δάνεια (σε αντίθεση με το σύνηθες 50 %),
  • εστίαση στα δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • δυνατότητα πρόβλεψης πιο ευέλικτων όρων, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, της αναδιάταξης ή της διακοπής των πληρωμών.
  • Τα νέα χαρακτηριστικά θα είναι προσβάσιμα τόσο σε νέους, όσο και σε υφιστάμενους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που ήδη συνεργάζονται με το ΕΤΕ και οι οποίοι θα επεκτείνουν τους ειδικούς όρους σε περισσότερες από εκατό χιλιάδες εταιρείες που επωφελούνται από τις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME LGF και InnovFin SMEG.

Επόμενα βήματα

Μετά τη συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με υφιστάμενες συμφωνίες του ΕΤΕ στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων COSME και InnovFin, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες εγγυήσεις αμέσως μόλις το ζητήσουν. Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εγγυήσεις μετά από ταχεία διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Με τον τρόπο αυτόν, τα νέα χρήματα μπορούν να αρχίσουν ήδη από τον Απρίλιο να εισρέουν σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στις τοπικές τράπεζες και τους τοπικούς δανειοδότες τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο στον δικτυακό τόπο www.access2finance.eu.

Η Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν στην ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές της συνέπειες.

Για να αποδεσμευτεί το ποσό του 1 δισ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ προέβησαν σε σειρά τροποποιήσεων των ειδικών συμφωνιών τους.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που λειτουργεί από το 2014 έως το 2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,3 δισ. EUR. Τουλάχιστον το 60 % του προγράμματος προορίζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη, με δύο χρηματοδοτικά μέσα. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME στηρίζει τις εγγυήσεις και τις αντεγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να τα βοηθήσει να χορηγούν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη του προγράμματος COSME συμβάλλει στην παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως στα στάδια της επέκτασης και της ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Horizon 2020» είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, που υλοποιείται από το 2014 έως το 2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 77 δισ. EUR. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», τα χρηματοδοτικά μέσα InnovFin — Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία — έχουν ως στόχο να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των καινοτόμων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων InnovFin (SMEG) παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια ύψους μεταξύ 25.000 και 7,5 εκατ. EUR για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στο πλαίσιο του μηχανισμού InnovFin SMEG, που τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΕ, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί —τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα— λαμβάνουν εγγυήσεις για ποσοστό των ζημιών τους που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, η οποία καλύπτεται από τη διευκόλυνση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο χρηματοδοτικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο δρομολογήθηκε το Νοέμβριο του 2014, προκειμένου να αντιστραφεί η καθοδική τάση των επιπέδων των επενδύσεων και να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Η καινοτόμος προσέγγισή του που βασίζεται στη χρήση εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία παρέχεται στον όμιλο της ΕΤΕπ επιτρέπει την κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει ήδη αποφέρει επενδύσεις άνω των 460 δισ. EUR και έχει στηρίξει 1,1 εκατ. νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Σε όλη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ΕΕ ανταποκρίνεται ταχέως, ώστε να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων και να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Σήμερα, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων καθιστούν διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR, παρέχοντας άμεση ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην Ευρώπη, οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Τα χρήματα θα εισρεύσουν ήδη από αυτόν τον μήνα μέσω των τοπικών τραπεζών και δανειοδοτών για να βοηθηθούν όσοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση.»

Ο γενικός διευθυντής του ΕΤΕ, Αλέν Γκοντάρ, δήλωσε τα εξής: «Σε περιόδους πρωτοφανούς κρίσης, είναι αναγκαίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται. Το ΕΤΕ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη απόκριση στην έξαρση του ιού COVID-19 και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δρομολογήσουμε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία ύψους 8 δισ. EUR σε συνεργασία με την Επιτροπή. Μολονότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ο όμιλος της ΕΤΕπ θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση πρόσθετων λύσεων με σκοπό την ταχεία κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρηματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Σημείο Πληροφόρησης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 12:53

Παρακαλώ περιμένετε...