enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023 17:08

Διανοητική ιδιοκτησία: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαϊκών βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός & εκτός ΕΕ

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με έναν νέο κανονισμό προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα που βασίζονται στην πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών δεξιοτήτων από τις περιοχές τους.

Αυτό το πλαίσιο θα καλύπτει προϊόντα όπως γυαλί, υφάσματα, πορσελάνη, μαχαιροπήρουνα, κεραμικά, ρολόγια κούκου, μουσικά όργανα και έπιπλα. Παραδείγματα αυτών των προϊόντων που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το νέο σχήμα προστασίας γεωγραφικής ένδειξης είναι το γυαλί Murano, το tweed Donegal, η πορσελάνη de Limoges, τα μαχαίρια Solingen, τα cuchillos de Albacete, τα κεραμικά Boleslawiec κ.λπ. Ενώ τέτοια προϊόντα ωφελούνται από την ευρωπαϊκή και μερικές φορές παγκόσμια φήμη και θέση, οι παραγωγοί μέχρι σήμερα λείπουν από ένα ευρωπαϊκό σχήμα αναγνώρισης και προστασίας.

Ο νέος Κανονισμός θα επιτρέψει στους παραγωγούς της ΕΕ να προστατεύουν τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και την παραδοσιακή τους τεχνογνωσία στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών. Ο Κανονισμός θα καταστήσει ευκολότερη την αναγνώριση της ποιότητας αυτών των προϊόντων από τους καταναλωτές και θα τους επιτρέψει να προβαίνουν σε πιο ενημερωμένες επιλογές. Θα βοηθήσει στην προώθηση, την έλξη και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Ευρώπης, συντελώντας στην οικονομική τους ανάπτυξη. Ο κανονισμός θα διασφαλίσει επίσης ότι τα παραδοσιακά βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα θα τεθούν επιτέλους σε ισότιμη βάση με τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις που υφίστανται ήδη στο γεωργικό τομέα.

O νέος κανονισμός της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα θα:

Ο νέος Κανονισμός θα επιτρέψει στους παραγωγούς της ΕΕ να προστατεύουν τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και την παραδοσιακή τους τεχνογνωσία στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών. Ο Κανονισμός θα καταστήσει ευκολότερη την αναγνώριση της ποιότητας αυτών των προϊόντων από τους καταναλωτές και θα τους επιτρέψει να προβαίνουν σε πιο ενημερωμένες επιλογές. Θα βοηθήσει στην προώθηση, την έλξη και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Ευρώπης, συντελώντας στην οικονομική τους ανάπτυξη. Ο κανονισμός θα διασφαλίσει επίσης ότι τα παραδοσιακά βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα θα τεθούν επιτέλους σε ισότιμη βάση με τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις που υφίστανται ήδη στο γεωργικό τομέα.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα θα:

Θα δημιουργηθεί μια προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις των βιομηχανικών και χειροτεχνικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τους παραγωγούς να προστατεύουν και να επιβάλλουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προϊόντων τους σε όλη την ΕΕ. Θα αντιμετωπίσει επίσης τις ασαφείς και μερικές προστασίες που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Η νέα Κανονιστική Πράξη θα διευκολύνει επίσης την προστασία των χειροτεχνικών και βιομηχανικών γεωγραφικών ενδείξεων στο διαδίκτυο, καθώς και τη δράση εναντίον των παραποιημένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Δυνατότητα για απλή και οικονομική εγγραφή των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) για προϊόντα βιοτεχνίας και βιομηχανίας θα δοθεί μέσω της θέσπισης ενός διπλού συστήματος αίτησης. Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις ΓΕ στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες θα υποβάλλουν τις επιτυχημένες αιτήσεις για περαιτέρω αξιολόγηση και έγκριση στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Μια διαδικασία άμεσης αίτησης στο EUIPO θα είναι επίσης δυνατή για τα κράτη μέλη που δεν έχουν εθνική διαδικασία εγγραφής σε ισχύ. Η νέα κανονιστική ρύθμιση θα διευκολύνει επίσης την εγγραφή των ΓΕ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, η νέα κανονιστική ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αυτοδηλώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με τις προδιαγραφές προϊόντος, καθιστώντας το σύστημα πιο απλό και λ

Επιτρέπει πλήρη συμβατότητα με τη διεθνή προστασία των ΓΤ με τον επιτρεπόμενο τρόπο, επιτρέποντας στους παραγωγούς εγγεγραμμένων ΓΤ χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων να προστατεύουν τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες που είναι συμβαλλόμενοι στη Γενεύης Πρωτόκολλο για τις Επωνυμίες Προέλευσης και Γεωγραφικές Ενδείξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), στον οποίο η ΕΕ προσχώρησε τον Νοέμβριο του 2019 και καλύπτει τα χειροτεχνικά και βιομηχανικά ΓΤ. Ταυτόχρονα, θα είναι πλέον δυνατή η προστασία αντίστοιχων ΓΤ από τρίτες χώρες εντός της ΕΕ.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη των αγροτικών και άλλων περιοχών της Ευρώπης παρέχοντας κίνητρα στους παραγωγούς, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επενδύσουν σε νέα αυθεντικά προϊόντα και να δημιουργήσουν νέες αγορές. Ο νέος κανονισμός θα βοηθήσει επίσης στη διατήρηση μοναδικών δεξιοτήτων που αλλιώς θα μπορούσαν να εξαφανιστούν, ιδιαίτερα στις αγροτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης. Οι περιοχές θα επωφεληθούν από τη φήμη των νέων ΓΤΠ, η οποία μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών και στη δημιουργία νέων υψηλής ειδίκευσης θέσεων απασχόλησης στις περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική τους ανάκαμψη.

 

  • Επόμενα Βήματα Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Ο Προσωρινός Πολιτικός Συμβιβασμός ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ο οποίος εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2022. Εποικοδομητικά στοχεύοντας στο Σχέδιο Δράσης για την Πνευματική Ιδιοκτησία που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα εξετάζει την εφικτότητα ενός συστήματος προστασίας ΓΕ σε επίπεδο ΕΕ για τα προϊόντα χειροτεχνίας και βιομηχανικής παραγωγής. Ο νέος κανονισμός βασίζεται επιπλέον σε αιτήματα παραγωγών, περιφερειακών αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, ζητώντας από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προϊόντων χειροτεχνίας και βιομηχανικής παραγωγής. Το Νοέμβριο του 2019, η ένταξη της ΕΕ στη Συνθήκη της Λισαβόνας για τα Ονόματα Προέλευσης και Ονομασίες Προ

Η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης προστατεύει τις ΓΤ για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και κρασιά. Ο νέος κανονισμός θα δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό σύστημα προστασίας, με στόχο την υψηλή προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάκαμψης. Το νέο σύστημα θα προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική φύση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων. Θα τεθεί σε εφαρμογή το 2025.

 

 

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 15:37

Παρακαλώ περιμένετε...