enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 13:17

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού τουρισμού

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Χρηματοδοτήσεις


Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Μοναστήρι Μικρόκαστρο ΚοζάνηΑνάπτυξη και προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του προσκυνηματικού τουρισμού, με την αύξηση της επισκεψιμότητας για ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος των επισκεπτών, όσο και στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών, γενικότερα, για την καλλιτεχνική αξία των διαφόρων θρησκευτικών μνημείων.

Ενέργειες για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη ιερών ναών, μονών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και λοιπών θρησκευτικών μνημείων και ιδίως των σημαντικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση προσόψεων, κωδωνοστασίων κ.ο.κ.). Επίσης μικρής έκτασης παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή αποκατάσταση χώρων κοιτώνων δωρεάν φιλοξενίας ή και για συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. νωπογραφίες) αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Λοιποί Φορείς καθ' αρμοδιότητα (Ιερές Μητροπόλεις πανελλαδικά καθώς και τα εποπτευόμενα αυτών Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξη. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση: τεκμηριωμένα και εφόσον ρητά προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αντισυμβαλλόμενους φορείς, εφόσον απαιτείται
 • Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα: για την υπαγωγή στη δράση θα πρέπει να προσκομισθεί ο υπολογισμός εσόδων-εξόδων πριν και μετά την επένδυση συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής δαπάνης για την επένδυση (χρηματοδοτικό έλλειμα - funding gap)
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος: (πχ τύπου GANTT)
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: αναλυτικό και σε επεξεργάσιμη μορφή 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν, εφόσον απαιτείται
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών: από το αρμόδιο όργανο του Κυρίου της πράξης και του Δικαιούχου (εφόσον διαφέρουν)
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα: 1) Αναλυτική τεχνική περιγραφή (ΕΚΘΕΣΗ) του φυσικού αντικειμένου της πράξης 2) Συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο για έργα Πολιτισμού που ενέχουν Κρατική Ενίσχυση ή και συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο για έργα Τοπικού χαρακτήρα που ενέχουν Κρατική Ενίσχυση 3) Θετική προέγκριση της υποβαλλόμενης πράξης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ.11 Ν.4355/2015), καθώς και να έχουν υποβληθεί προς έγκριση όλες οι απαραίτητες μελέτες, σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002) 4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατά του Δικαιούχου, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κανόνας Deggendorf) 5) Τεκμηρίωση της μη σώρευσης ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις (πχ από τον ΕΚ 651/2014 κ.ο.κ.) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή, ήτοι των σχετικών άρθρων του ΕΚ 651/2014 6) Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της δημοσίευσης στοιχείων για την ενίσχυση για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr Διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα Τηλ 801 1136300, 210 7450800-1 Φαξ 210 7473666

Σοφία Βισίλια, 2131503643 svisilia@mou.gr  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=202&cs=

Η πρόσκληση στο επισυναπτόμενο αρχείο


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 13:07

Παρακαλώ περιμένετε...