Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 16:26

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Περιβάλλον


Tο πρόγραµµα LIFE επιδιώκει να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή.

Το νέο Πρόγραµµα LIFE έχει δύο υποπρογράµµατα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη ∆ράση Κλίµα. Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία του υποπρογράµµατος για τη ∆ράση Κλίµα αναβαθµίζει την πρώην θεµατική ενότητα της "κλιµατικής αλλαγής" στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του µέρους της ∆ιακυβέρνησης του LIFE+ .

 •   Στόχος της πρόσκλησης

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράµµατα του LIFE (Περιβάλλον και ∆ράση για το Κλίµα) για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωµένα (integrated) έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.

 • Επιλέξιµες δράσεις

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση επιδοτούνται τα κάτωθι έργα:

τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεµατικές προτεραιότητες :

 • o Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.
 • o Φύση και Βιοποικιλότητα.
 • o Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο- πρόγραµµα για το περιβάλλον).
 • o Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής.
 • o Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
 • o Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο-πρόγραµµα για δράση για το κλίµα).

Τα προτεινόµενα «παραδοσιακά» έργα µπορούν να έχουν τις κάτωθι µορφές:

.πιλοτικά έργα

· έργα επίδειξης

· έργα βέλτιστων πρακτικών· ολοκληρωµένα έργα

· έργα τεχνικής βοήθειας

· έργα οικοδόµησης δυναµικού

· προπαρασκευαστικά έργα

· έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης· οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των γενικών στόχων.

 • τα «προπαρασκευαστικά έργα» που ορίζονται κυρίως από την Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριµένες ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής ή κλιµατικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ένωσης.
 • τα «έργα τεχνικής βοήθειας» που παρέχουν, µέσω επιχορηγήσεων για δράση, χρηµατοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωµένα έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι αυτά τα έργα συµµορφώνονται µε τον χρονισµό, τις τεχνικές και τις οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµατος LIFE σε συντονισµό µε τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας, µε σκοπό τη δηµιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων έργων, και την υποστήριξη της χρησιµοποίησης λύσεων, µεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται βάσει του προγράµµατος LIFE.
 • τα «ολοκληρωµένα έργα» που υλοποιούν σε εκτεταµένη εδαφική κλίµακα, ιδίως περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίµακα, στρατηγικές ή έργα για το περιβάλλον ή το κλίµα, κυρίως στους τοµείς της φύσης, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα και του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και προωθείται ο συντονισµός µε τουλάχιστον µία ακόµη σχετική ενωσιακή, εθνική ή ιδιωτική χρηµατοδοτική πηγή και η ενεργοποίησή της, όπως απαιτείται από συγκεκριµένη νοµοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίµα, τα οποία αναπτύσσονται δυνάµει άλλων πράξεων της Ένωσης ή αναπτύσσονται από τις αρχές κρατών µελών.

 

 •  Επιλέξιµοι φορείς

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη- κερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν πρόταση µόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηµατοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέµενη αξία στο έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου. Ιδιαιτέρως λαµβάνονται υπόψη τα εξής , όσον αφορά το χαρακτήρα των έργων και τη σύσταση ενός εταιρικού σχήµατος:

 • έργα διεθνικά που συµβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και την επίτευξη των κλιµατικών στόχων˙
 • συνέργειες φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου˙
 • έργα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ και τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων.

 

 • Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 240.811.337 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 184.141.337 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το περιβάλλον και τα 56.670.000 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το κλίµα

 Προθεσµίες υποβολής προτάσεων

 •  Έργα Τεχνικής Βοήθειας 15 Σεπτεµβρίου 2015
 • Ολοκληρωµένα Έργα 1 Οκτωβρίου 2015
 • Παραδοσιακά Έργα Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής 15 Σεπτεµβρίου 2015
 • Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 15 Σεπτεµβρίου 2015
 • Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 15 Σεπτεµβρίου 2015
 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 1 Οκτωβρίου 2015
 • Φύση και Βιοποικιλότητα 7 Οκτωβρίου 2015
 •  Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 7 Οκτωβρίου 2015
 • Προπαρασκευαστικά έργα 30 Οκτωβρίου 2015

 Περισσότερες πληροφορίες

Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

 Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο Εθνικό Σηµείο Επαφής (national contact point) : Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υπόψιν κ. Γιώργου Πρωτόπαπα: g.protopapas@prv.ypeka.gr, τηλ.2105241903 & 913 και κ. ∆ηµήτρη Νιαβή: d.niavis@prv.ypeka.gr, τηλ. 2108089275).

 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas   είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas  , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

 


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 14:40

Παρακαλώ περιμένετε...