Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 11:35

Κείμενα ΕΕ Φεβρουάριος 2013

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Φεβρουάριο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Οδηγία 2013/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 114/2013 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2012, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή παρέκκλισης από τους στόχους για ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 125/2013 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 126/2013 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH») 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 127/2013 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 129/2013 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 όσον αφορά τη μεταβατική εθνική ενίσχυση που πρόκειται να χορηγηθεί στους γεωργούς το 2013 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τη μείωση που συνδέεται με την προαιρετική προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 147/2013 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιήσεων των μηνιαίων και ετήσιων στατιστικών ενέργειας

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εμπειρογνωμόνων ως μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τα βιοπροϊόντα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ 2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/45/12 - Πρόγραμμα κινητικότητας ακαδημαϊκών INTRA-ACP - Αφρική (Mwalimu Nyerere) και Καραϊβική και Ειρηνικός

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/07/13 - MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση - Υποστήριξη για την διακρατική διανομή ευρωπαϊκών ταινιών - Σύστημα υποστήριξης «πράκτορες πώλησης» 2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το Artemis Joint Undertaking

Αποφάσεις / Συστάσεις

2013/93/ΕΕ

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2011, σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής 

2013/94/ΕΕ

Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Ειδική έκθεση αριθ. 21/2012 «Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής»

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2013, περί διορισμού των μελών της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας για νέα θητεία

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 10:28

Παρακαλώ περιμένετε...