enterprise europe network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
βρίσκεστε στο: Aρχική σελίδα : Νέα - Ανακοινώσεις

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 08:41

Κείμενα ΕΕ Νοέμβριος 2013

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Νοέμβριο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1099/2013 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (βελτίωση των τακτικών γραμμών)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)

Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1122/2013 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ΠΟΠ)]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1147/2013 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για τους γεωργούς στην Κύπρο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1202/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τον οίνο

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας «Ικανότητες» του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της ΕΚ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - COMM-C2/01/13 - Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού) και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο - Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020)

Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»

Πρόσκληση προς συναφείς οργανισμούς όπως ερευνητικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμούς τυποποίησης, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών ή επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/18/13 - Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 - Υλοποίηση το 2014

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του σχεδίου υλοποίησης της Κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου»

Αποφάσεις / Συστάσεις / Προπαρασκευαστικές Πράξεις

Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 522/12/COL, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί για ογδοηκοστή έβδομη φορά τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με την εισαγωγή νέου κεφαλαίου σχετικά με τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012

2013/646/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2013/36)

2013/654/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA)

2013/687/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη γνωστοποίηση από την Ελληνική Δημοκρατία μεταβατικού εθνικού σχεδίου κατά το άρθρο 32 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για κινηματογραγικές ταινίες και λοιπά οπτικοακουστικά έργα 
Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ - Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση και παράταση της εφαρμογής των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας 2007-2013

EEN

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 09:38

Παρακαλώ περιμένετε...