Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 08:44

Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία :

Τεχνολογία - Έρευνα - Καινοτομία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΑνακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Σύμφωνα με την απόφαση καταρτίζεται:

Η κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογική κατάταξη των 38 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α ́ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» , με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 16.807 .264€

Η κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ , με 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνη ς 3.239.345€ , κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ένα, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών .

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και επιλέξιμων έργων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας

Η απόρριψη, ως μη εγκεκριμένων, 27 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων επειδή δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σ ε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας .

Αναλυτικός πίνακας των 27 αιτήσεων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 11 επιλέξιμων έργων του σημείου 3 της παρούσας ( του Παραρτήματος Ι) , θα πρέπει το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης .

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφ ονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκληση ς και ν α υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία. pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB ) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 - 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 17:00, τηλ 213 1300 177 .

Αναλυτικά πληροφορίες εδώ


Δείτε το πλήρες αρχείο των ανακοινώσεων

Επιστροφή στο "Νέα - Ανακοινώσεις"

Twitter FacebookDigg Delicious GoogleYahoo_myweb RedditWindows_liveMagnoliaBlinklistFurlTechnoratiSpurl

Περιοχή μελών

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μελών.

Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το enterprise europe network, εγγραφείτε εδώ.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, αιτηθείτε την αποστολή νέου κωδικού.

Σύνδεση μελών

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Φιλοξενία ιστοσελίδας :: www.qv-web.eu

Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:00

Παρακαλώ περιμένετε...